Privacyverklaring

Verantwoordelijke

Ellen van Leenen Rouw- en verliescoaching, gevestigd aan Nicolaas Ruyschstraat 12
3039 WR Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.ellenvanleenen.nl
Nicolaas Ruyschstraat 12, 3039 WR Rotterdam
+31 6 41240840
Registratie KVK onder nummer 64227138
Ellen van Leenen is de Functionaris Gegevensbescherming van Ellen van Leenen Rouw- en verliescoaching. Zij is te bereiken via info@ellenvanleenen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ellen van Leenen Rouw- en verliescoaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
• Bankrekeningnummer

Bijzondere persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ellenvanleenen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

• Het afhandelen van jouw betaling; De grondslag hiervoor is Overeenkomst, namelijk een coach- of trainingsovereenkomst.
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder; de grondslag hiervoor is toestemming
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; de grondslag hiervoor is Overeenkomst, namelijk een coach– of trainingsovereenkomst, om onder andere afspraken te kunnen maken/verzetten en/of opdrachten en informatie te kunnen versturen ten behoeve van het coachtraject of de training.
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Ellen van Leenen Rouw- en verliescoaching analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
• Ellen van Leenen Rouw- en verliescoaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte; de grondslag hiervoor is Wettelijke verplichting, namelijk te voldoen aan de verplichting tot belasting aan te geven.

Aangezien Ellen van Leenen Rouw- en verliescoaching jouw persoonsgegevens verwerkt op basis van een wettelijke verplichting en ter uitvoering van een overeenkomst ben je verplicht de persoonsgegevens op te geven (met uitzondering van de gegevens over je geboortedatum, gezinssamenstelling en gezondheid). Indien je deze persoonsgegevens niet verstrekt kunnen wij niet overgaan tot het starten en/of het voortzetten van de coaching of training.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ellen van Leenen Rouw- en verliescoaching neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijnen

Ellen van Leenen Rouw- en verliescoaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
• Voor Personalia, adres en bankrekeningnummer hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar, uitgaande van de wettelijke bewaarplicht. Deze gegevens worden gebruikt voor het afhandelen van een betaling
• Emailadressen worden maximaal 5 jaar bewaard en worden gebruikt om contact op te nemen met personen die onze emaillijst staan om waardevolle en passende aanbiedingen te sturen.
• De coachtrajectrelevante gegevens qua inhoud gesprekken worden na 7 jaar verwijderd
• De trajectrelevante gegevens qua data en duur van gesprekken worden na 7 jaar verwijderd.
• IP-adres: Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, telefonisch en in correspondentie, gegevens over jouw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaattype worden maximaal 5 jaar bewaard. Deze gegevens worden bewaard om onze diensten te verbeteren.
Deze bewaartermijnen eindigen na de bovengenoemde jaren, tenzij wettelijk anders wordt bepaald.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ellen van Leenen Rouw- en verliescoaching deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ellen van Leenen Rouw- en verliescoaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Ellen van Leenen Rouw- en verliescoaching jouw persoons¬gegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Het gaat om de volgende verwerkers:

ActiveCampaign: voor het versturen van e-mails met informatie omtrent het aangeschafte product. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in de Verenigde Staten.

Facebook: voor het retargeten van onze contacten en voor het maken van een doelgroep die lijkt op onze huidige contacten. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in de Verenigde Staten.

Cookies of vergelijkbare technieken

Ellen van Leenen Rouw- en verliescoaching gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ellen van Leenen Rouw- en verliescoaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet, geanonimiseerd
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Facebook Pixel
Functie: Tracking cookie die gebruikersgedrag op de website bijhoudt
Bewaartermijn: 2 jaar

Op onze website zijn knoppen opgenomen om onze blogposts te kunnen delen op sociale netwerken Facebook en LinkedIn. Om deze knoppen te laten werken worden cookies geplaatst. Lees de privacyverklaringen van LinkedIn en Facebook welke persoonsgegevens deze bedrijven via de cookies verwerken en hoe ze met jouw privacy omgaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ellen van Leenen Rouw- en verliescoaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ellenvanleenen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Ellen van Leenen Rouw- en verliescoaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ellen van Leenen Rouw- en verliescoaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@ellenvanleenen.nl